PTP – INICJATYWY I INFORMACJE

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Walne Zgromadzenie Delegatów PTP Odbędzie się w dniach 30 listopada - 2 grudnia 2018, w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji ETOH w Warszawie.  Wybrane zostaną nowe władze Towarzystwa na kadencję 2019 - 2021.

Zarząd Główny na posiedzeniu w czerwcu dokona rozdziału mandatów dla delegatów reprezentujących poszczególne oddziały Towarzystwa, o czym poinformujemy w kolejnym numerze Newslettera.

RODO - Informacje o ochronie danych osobowych dla psychologów

Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Na stronie internetowej PTP zamieszczona jest w Polityce prywatności klauzula, z którą powinien zapoznać się każdy członek Towarzystwa a także wszyscy, którzy uczestniczą w wszelkich przedsięwzięciach ( szkolenia, konferencje, warsztaty itp.) organizowanych przez oddziały czy sekcje. Klauzula ta jest podstawą do uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych i powinna być wywieszona w widocznym miejscu lub okazywana.

Publikowana klauzula może być wzorem przygotowania podobnej informacji przez osobę prowadząca prywatną praktykę. To psycholog w swoim gabinecie jest osobą administrującą danymi osobowymi. Inspektor danych nie jest w tym przypadku potrzebny.

Zgoda na przetwarzanie danych musi zawierać precyzyjne wskazanie komu powierza się dane osobowe do przetwarzania, jaki jest cel tego przetwarzania i jak długo te dane będą przetwarzane.

Uwaga!! Zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być uzyskana na samym początku relacji i jest niezależna od zgody na profesjonalną usługę, która jest jednym z elementów kontraktu diagnostycznego czy terapeutycznego, także edukacyjnego ( warsztaty czy treningi). Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz wzory pism będą zamieszczone na stronie internetowej w Polityce prywatności.

Klauzula obowiązku informacyjnego dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Maliszewski, iod@perfectinfo.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy i Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.
 10. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Europejski Certyfikat dla Użytkowników Testów w Środowisku Pracy i Organizacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Członkowie PTP, którzy zajmują się diagnozą z użyciem testów mogą starać się o Certyfikat dla Użytkowników Testów w Środowisku Pracy i Organizacji. Pierwsze Certyfikaty zostały wręczone 25 maja 2018r na specjalnej sesji w trakcie III Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji w Lublinie.

Korzyści płynące z obiektywnego certyfikowania kompetencji zawodowych odnoszą zarówno osoby certyfikowane, jak i ich klienci. Przede wszystkim Certyfikat poświadcza poziom kwalifikacji i motywuje do rozwoju zawodowego, w celu jego zdobycia. Grono osób certyfikowanych pozwala na zbudowanie społeczności użytkowników testów, a przez to podnoszenie jakości usług w obszarze HR. Dla klientów, szukających osoby mogącej przeprowadzić badanie testami, Certyfikat dostarcza kryterium wyboru usługodawcy. W ramach procedur kontroli jakości procesów personalnych wymagane jest niezależne poświadczenie kompetencji osoby odpowiedzialnej za stosowanie testów psychologicznych.

Certyfikat europejski może być przyznawany na trzech poziomach, ale polska komisja certyfikacyjna zdecydowała o wdrożeniu poziomu 2 i 3.

O Certyfikat poziomu 2 starać się mogą osoby bez wykształcenia psychologicznego. Poświadcza on profesjonalne kompetencje w zakresie stosowania testów w badaniach (bez konstruowania nowych testów), prowadzenia badania testami oraz interpretowania wyników testów, do których używania posiada się oddzielne uprawnienia. Poza tym zakresem osoba certyfikowana jest zobowiązana do praktykowania pod nadzorem użytkownika poziomu 3.

Certyfikat poziomu 3 może zostać przyznany wyłącznie osobom z wykształceniem psychologicznym. Poświadcza on profesjonalne kompetencje w zakresie planowania i prowadzenia badania testami oraz interpretowania wyników testów, stosowania testów w badaniach i konstrukcji nowych testów, a także szkolenia użytkowników testów i prowadzenia konsultacji i doradztwa w zakresie stosowania testów. Oznacza to, że osoba certyfikowana jest kompetentna do praktykowania samodzielnie w szerokim zakresie warunków w kontekście pracy i organizacji.

Procedura uzyskiwania Certyfikatu zawiera w pierwszym kroku złożenie odpowiednich dokumentów, poświadczających poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe i inne wymagania podstawowe. W kroku drugim kandydat do Certyfikatu otrzymuje opis przypadku, którego analizę przedstawia komisji certyfikującej, a następnie omawia w trakcie spotkania z komisją.

Dokładne informacje, dotyczące Certyfikatów i procedury ich uzyskiwania są dostępne na: http://nac.psychologia.pl/

Stanowiska PTP dotyczące bieżących spraw i problemów psychologów oraz innych ważnych kwestii społecznych

 • Stanowisko PTP z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie najniższego wynagrodzenia kierowane do Pani Józefy Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Polskie Towarzystwo Psychologiczne przesyła uwagi do projektu Ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych z dnia 23.05.2018 roku. Stanowczo protestujemy przeciwko pomijaniu miejsca i roli psychologów w ochronie zdrowia. W proponowanych przepisach, po raz kolejny, nie uwzględniono licznej rzeszy psychologów, którzy zatrudnieni w systemie ochrony zdrowia, współuczestniczą w świadczeniu usług zdrowotnych. Można jedynie przypuszczać, że to właśnie przepis art. 2 w nowym, dodanym punkcie 4, dotyczy także psychologów. Psychologowie zatrudniani w podmiotach leczniczych wykonują specjalistyczną psychologiczną diagnostykę oraz różnorodne formy oddziaływań psychologicznych, a ich działalność profesjonalna ma istotne znaczenie dla przebiegu procesu leczniczego. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w licznych przepisach prawnych dotyczących świadczeń gwarantowanych, w których udział psychologa w oddziaływaniach wobec pacjentów, jest jednym z wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia. Nieporozumieniem byłoby więc traktowanie tej specjalistycznej, profesjonalnej pracy jako jedynie „…pozostającej w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych” (punkt 3 projektu)……. (więcej na stronie http://www.ptp.org.pl/)

 • Stanowisko dotyczące rehabilitacji dzieci z dnia 9 maja 2018 roku kierowane do Pana Zbigniewa J. Króla Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Polskie Towarzystwo Psychologiczne przekazuje poniżej uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.04.2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej…. (więcej na stronie http://www.ptp.org.pl/)

 • Stanowisko dotyczące opieki okołoporodowej z dnia 11 maja 2018 roku kierowane do   Pani Józefy Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Polskie Towarzystwo Psychologiczne, po raz kolejny, nie zostało zaproszone do konsultacji przygotowywanego ważnego aktu prawnego, projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Zaproszenie nie zostało także przesłane Krajowemu Konsultantowi w dziedzinie psychologii klinicznej. Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny w dniu 4 kwietnia br. z terminem zgłaszania uwag do 7 bm. Mimo to, pozwalamy sobie przesłać w załączeniu ważne uwagi z nadzieją, że będą rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją rozporządzenia….(więcej na stronie http://www.ptp.org.pl/)

Krajowa Komisja Akredytacyjna EuroPsy (NAC)

Od 1 czerwca została uruchomiona procedura przyznawania Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy.

Informacja dla Praktyków

Ścieżka dla doświadczonych praktyków

Procedura dla doświadczonych praktyków została uruchomiona 1 czerwca 2018 roku i będzie realizowana do końca 2020 roku.O certyfikat w tej procedurze mogą ubiegać się psycholodzy z wykształceniem wyższym, którzy ukończyli pięcioletnie studia magisterskie, uprawiający zawód od ponad trzech lat i spełniają następujące warunki:

 • Ukończone studia magisterskie do końca 2015 r. i posiadany tytuł magistra psychologii
 • Co najmniej 3 lata udokumentowanej pracy lub niezależnej praktyki w ciągu ostatnich 6 lat jako psycholog praktyk,
 • Pisemne zobowiązanie stosowania zasad etyki zawodowej oraz poddanie się jurysdykcji Sądu Koleżeńskiego PTP.

Przygotowane dla Państwa formularze zostały opracowane na podstawie wytycznych EFPA, dotyczących wymagań niezbędnych dla otrzymania certyfikatu. Staraliśmy się uczynić je jak najprostszymi, choć w wielu przypadkach wymagają podania szczegółowych danych lub uzasadnień. Po wypełnieniu formularzy prosimy przesłać je w formacje pdf wraz ze skanem dyplomu oraz dowodem opłaty drogą elektroniczną na adres: kontakt@europsy.pl.

Prosimy nie wysyłać papierowych wersji dokumentów na adres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Formularze i szczegółowe informacje znajdują się na: http://europsy.info.pl/sciezka-dla-doswiadczonych-praktykow/

Ścieżka dla wstępujących w zawód psychologów

Wstępujący w zawód psychologowie, aby otrzymać certyfikat EuroPsy powinni spełnić następujące warunki:

 • Ukończyć pięcioletnie studia magisterskie (jednolite lub w formacie 3+2) po 2015 roku
 • Odbyć roczną praktykę/staż pod opieką Opiekuna Stażu
 • Podpisać zobowiązanie stosowania zasad etyki zawodowej oraz poddanie się jurysdykcji Sądu Koleżeńskiego PTP.

Szczegóły procedury zostaną umieszczone na stronie www.europsy.pl w zakładce ŚCIEŻKA DLA WSTĘPUJĄCYCH W ZAWÓD PSYCHOLOGÓW dnia 1 października 2018 roku. Absolwenci psychologii z 2016 roku będą mogli ubiegać się o certyfikat EuroPsy również w ścieżce nr 1 od 2019 roku (po spełnieniu warunków). Absolwenci 2017 roku będą mogli ubiegać się o certyfikat EuroPsy również w ścieżce nr 1 w 2020 roku (po spełnieniu warunków).

Krótki poradnik dla Studentów

Czym jest EuroPsy?

Jest to dokument powstały w wyniku realizacji programu Leonardo da Vinci, zawierający propozycje ustanowienia systemu jednolitych standardów kształcenia akademickiego (uzyskiwania dyplomu psychologa) oraz  szkoleń zawodowych dla psychologów w Europie, przygotowany przez grupę przedstawicieli psychologów-praktyków oraz przedstawicieli uniwersytetów zrzeszonych w European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA). W Polsce przyznawaniem certyfikatów zajmuje się Krajowa Komisja Certyfikacyjna (NAC-National Awarding Comitee), powołana przez PTP.

Celem EuroPsy jest promowanie swobodnego wykonywania usług psychologicznych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, zapewnienie jednolitych i wysokich standardów świadczenia takich usług, oraz wprowadzenie Europejskiego Rejestru Psychologów, w którym zapisani byliby psychologowie spełniający wymogi określone w tym dokumencie.EuroPsy nie jest zatem prawem do wykonywania zawodu (każdy kraj członkowski UE rozstrzyga to we własnym zakresie) jednak jest jego elementem kluczowym - poświadczeniem zgodności wykształcenia i kompetencji ze wspólnie ustalonym standardem.

Więcej na www.europsy.pl

Jak uzyskać EuroPsy?

Zasadniczo, oprócz deklaracji przestrzegania kodeksu etycznego, konieczne są dwie rzeczy:

 • dyplom/suplement potwierdzający studia zgodne ze standardem
 • roczny staż pod opieką certyfikowanego opiekuna.

Od października 2018 na stronie www.europsy.pl dostępna będzie lista uczelni, oferujących kształcenie zgodne ze standardami (niekiedy ze wskazaniem odstępstw, które student będzie musiał we własnym zakresie uzupełnić). Prawdopodobnie najczęstszym problemem będzie niepełny wymiar praktyk, toteż warto zawczasu o to zadbać. Do certyfikatu EuroPsy wymagane jest bowiem aż 3 miesiące pełnowymiarowych praktyk studenckich. Pozostałe przedmioty również powinny realizować zakładane treści. Większość specjalizacji realizowanych na studiach psychologicznych wypełnia te standardy, jednak warto się upewnić, szczególnie jeśli planujemy ukończenie studiów bez wyboru specjalizacji. Uczelnie prowadzą uzgodnienia z NAC w zakresie programu studiów, ponadto starając się o certyfikat można poprosić o sprawdzenie indywidualnego suplementu dyplomu ze standardem.

Przynależność do PTP nie jest warunkiem koniecznym do uzyskanie EuroPsy. Warto wiedzieć że już na 4 roku studiów można zostać członkiem nadzwyczajnym PTP, zyskując szeroki dostęp do informacji, konsultacji i szkoleń.

Kraje w systemie EuroPsy:

Aktualnie: Austria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Polska Portugalia, Rosja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania.

Wkrótce: Belgia, Malta

Informacja dla Uczelni

Krajowa Komisja Akredytacyjna stara się obecnie o włączenie uczelni do  procedury uzyskiwania EuroPsy. Do wszystkich uczelni kształcących  w Polsce rozesłano materiały informacyjne. Ponadto, przedstawiciel Komisji spotkał się z dziekanami Wydziałów i Instytutów Psychologii, by omówić współprace przy opracowaniu zgodności programów nauczania. W Polsce jest kilkadziesiąt uczelni, które kształcą psychologów według różnych trybów: jednolite studia magisterskie 5-letnie, dwustopniowe: licencjat 3 lata + 2 lata studia magisterskie, oraz jedynie studia licencjackie.  Uczelnie prowadzące tylko studia na poziomie licencjackim nie mogą przystąpić do procedury EuroPsy.

Uczelnia, która przystąpi do procedury EuroPsy może uzyskać opinię o:

 • pełnej zgodności programu studiów z kryteriami kształcenia psychologicznego EuroPsy,
 • częściowej zgodności (realizacji kryteriów w dużym stopniu),
 • niezgodności– czyli nie realizującą programu zgodnego z EuroPsy.

Absolwenci uczelni A będą mieć najprostszą drogę do certyfikatu. Sam dyplom będzie stanowił świadectwo należytego wykształcenia.

Absolwenci uczelni B, będą proszeni o uzupełnienie wykształcenia w tych punktach, w których Uczelnia nie uzyskała zgodności z opisanymi standardami.

Absolwenci uczelni C (oraz Uczelni nie starających się o ocenę zgodności) będą musieli przedstawić szczegółowy przebieg edukacji a całość ich wykształcenia podlegać będzie weryfikacji, co podniesie koszt ich aplikacji; aby uzyskać certyfikat będą musieli uzupełnić wykształcenie wg wskazówek.

Szczegółowe informacje oraz Ankieta zgodności Europsy znajdują się na: http://europsy.info.pl/dla-uczelni/

DLACZEGO WARTO NALEŻEĆ DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO?

Korzyści indywidualne: 

 • Merytoryczne wsparcie w przypadku potrzeby odwołania się do standardów uprawiania zawodu psychologa.
 • Korzystania z wypracowywanych przez Towarzystwo zasad i reguł zawodowych obowiązujących w różnych dziedzinach działalności psychologów.
 • Uzyskiwanie potwierdzenia własnych kompetencji i umiejętności zawodowych w postaci rekomendacji, licencji lub certyfikatów, m.in.:
  • licencja psychoterapeutyczna
  • licencja dla psychologów prowadzących badania osób starających się o zezwolenie na broń,
  • rekomendacje do prowadzenia grupowego treningu dla celów edukacyjnych,
  • rekomendacje w zakresie stosowania i interpretacji określonych testów uprawniające do samodzielnego szkolenia psychologów w posługiwaniu się tymi testami.
 • Ulgowe opłaty przy uczestniczeniu w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Towarzystwo.
 • Obniżkę opłat za prenumeratę czasopism wydawanych przez Towarzystwo - Nowiny Psychologiczne i Przegląd Psychologiczny.
 • Rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa

Korzyści środowiska:

 • Czuwanie nad pracami legislacyjnymi dotyczącymi zawodu psychologa ( ustawa o zawodzie psychologa, rozporządzenia do ustaw, w których wymieniany jest psycholog i jego usługi).
 • Ochrona narzędzi i metod pracy psychologa.
 • Czuwanie nad etyką zawodową.
 • Tworzenie standardów uprawiania zawodu.
 • Reprezentowanie psychologów w organizacjach międzynarodowych.
 • Reprezentowanie środowiska w Komitecie Nauk Psychologicznych PAN, oraz na zjazdach, konferencjach itp.
 • Możliwość integracji psychologów z różnych środowisk i wymiana doświadczeń zawodowych.

Jak zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
www.ptp.org.pl