PTP – INICJATYWY I INFORMACJE

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Walne Zgromadzenie Delegatów PTP Odbędzie się w dniach 30 listopada - 2 grudnia 2018, w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji ETOH w Warszawie. Wybrane zostaną nowe władze Towarzystwa na kadencję 2019 - 2021.

Walne Zgromadzenie Delegatów PTP

Adam Tarnowski, Wiceprzewodniczący PTP

Koleżanki i Koledzy,

Kolejny numer naszego Newslettera ukaże się kilka tygodni przed tym wydarzeniem. Uważamy, że powinien być on poświęcony Towarzystwu, temu

 • co jest dla nas ważne,
 • co warto kontynuować,
 • co warto poprawić.

Dlatego prosimy naszych czytelników o listy e-mail na adres redakcji. Postaramy się wybrać reprezentatywne głosy, podsumować i zamieścić w kolejnym numerze. Wszystkie maile udostępnimy delegatom na Zgromadzenie. Warto, aby nasi Delegaci, a później Zarząd mieli jak najpełniejszą wiedzę o problemach i oczekiwaniach nas wszystkich.

Prosimy o maile do końca września, na adres kontakt@newsletterptp.pl.

PTP jest członkiem European Federation of Psychology Associations (EFPA). Jakie daje to możliwości współdziałania psychologów Europie

Adam Tarnowski

EFPA jest organizacją zrzeszającą organizacje psychologiczne z poszczególnych państw europejskich. Zrzesza 37 organizacji, obejmując swoim zasięgiem nie tylko kraje Unii, ale również Rosję, Norwegię, Islandię, Szwajcarię, Turcję, Cypr, Liechtenstein  i Ukrainę. Liczba psychologów zrzeszonych w tych organizacjach przekracza 300 000.

Organizacja została powołana w roku 1981 przez 12 krajowych stowarzyszeń psychologów, wśród których było Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Podstawowe cele organizacji to:

 • dbanie o rozwój psychologii,
 • wzmacnianie jej wizerunku,
 • wpływ na regulacje unijne,
 • wspieranie organizacji członkowskich i indywidualnych psychologów,
 • promocja wiedzy psychologicznej, a także
 • przyczynianie się do wzrostu jakości życia, mieszkańców Europy oraz rozwoju wartości demokratycznych w społeczeństwach europejskich.

Cele te EFPA realizuje poprzez szereg działań.

 1. Pierwszym z nich jest poprawa komunikacji i wymiany informacji dotyczących funkcjonowania zawodu psychologa w różnych krajach. EFPA gromadzi wiedzę o kodeksach etycznych, standardach edukacji oraz regulacjach prawnych w poszczególnych krajach. Oprócz codziennych działań Sekretariatu organizacji (urzędującego w Brukseli) powoływane są doraźne grupy zadaniowe. Informacje o sytuacji zawodu psychologa w różnych krajach są publikowane między innymi w czasopiśmie European Psychologist. Okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń są też odbywające się co dwa lata europejskie kongresy psychologii (najbliższy planowany jest w lipcu przyszłego roku w Moskwie).
 2. Przedmiotem szczególnej troski organizacji są standardy kształcenia psychologów, zarówno podstawowego jak i specjalistycznego. Zostały one sformułowane po raz pierwszy w 1990 roku, i są wciąż aktualizowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Dyrektywa Komisji Europejskiej nr 89/48/EEC wzywa kraje członkowskie do tworzenia warunków równoważności wykształcenia (a co za tym idzie wzajemnego uznawania uprawnień zawodowych) w poszczególnych krajach UE. Polska Ustawa o Zawodzie Psychologa i Samorządzie Zawodowym Psychologów implementowała standardy EFPA, wymagając pięcioletnich studiów i rocznego stażu pod opieką jako podstawy przyznania samodzielnego prawa do wykonywania zawodu. Ponieważ w wielu krajach formalna sytuacja (podobnie jak w Polsce) odbiega w rzeczywistości od tych postulatów, EFPA promuje certyfikat EuroPsy, będący poświadczeniem kwalifikacji zawodowych i przyznawany indywidualnie psychologom, którzy zakładane standardy kształcenia spełniają.
 3. EFPA służy również wiedzą ekspercką krajowym i międzynarodowym organizacjom i agendom, kiedy potrzebna jest opinia z perspektywy psychologii.

EFPA jest ważnym centrum profesjonalizmu psychologów w Europie. Uwidacznia związek zasad etycznych z dobrą praktyką i pomaga odnaleźć wspólny język profesjonalistom z wielu krajów. W świecie podlegającym nieustannym zmianom jest cennym punktem odniesienia. Pokazuje przy tym, że różnorodność jest wartością, bo dzięki niej uczymy się i rozwijamy, odkrywając równocześnie jak wiele mamy wspólnego.

DLACZEGO WARTO NALEŻEĆ DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO?

Korzyści indywidualne: 

 • Merytoryczne wsparcie w przypadku potrzeby odwołania się do standardów uprawiania zawodu psychologa.
 • Korzystania z wypracowywanych przez Towarzystwo zasad i reguł zawodowych obowiązujących w różnych dziedzinach działalności psychologów.
 • Uzyskiwanie potwierdzenia własnych kompetencji i umiejętności zawodowych w postaci rekomendacji, licencji lub certyfikatów, m.in.:
  • licencja psychoterapeutyczna
  • licencja dla psychologów prowadzących badania osób starających się o zezwolenie na broń,
  • rekomendacje do prowadzenia grupowego treningu dla celów edukacyjnych,
  • rekomendacje w zakresie stosowania i interpretacji określonych testów uprawniające do samodzielnego szkolenia psychologów w posługiwaniu się tymi testami.
 • Ulgowe opłaty przy uczestniczeniu w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Towarzystwo.
 • Obniżkę opłat za prenumeratę czasopism wydawanych przez Towarzystwo - Nowiny Psychologiczne i Przegląd Psychologiczny.
 • Rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa

Korzyści środowiska:

 • Czuwanie nad pracami legislacyjnymi dotyczącymi zawodu psychologa ( ustawa o zawodzie psychologa, rozporządzenia do ustaw, w których wymieniany jest psycholog i jego usługi).
 • Ochrona narzędzi i metod pracy psychologa.
 • Czuwanie nad etyką zawodową.
 • Tworzenie standardów uprawiania zawodu.
 • Reprezentowanie psychologów w organizacjach międzynarodowych.
 • Reprezentowanie środowiska w Komitecie Nauk Psychologicznych PAN, oraz na zjazdach, konferencjach itp.
 • Możliwość integracji psychologów z różnych środowisk i wymiana doświadczeń zawodowych.

Jak zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
www.ptp.org.pl