DOSKONALENIE – KONFERENCJE I WYDARZENIA

Listopad 2018 — Czewrwiec 2019

 

Psychiatria i psychiatria wieku rozwojowego wymaga reform i zmian. Perspektywa ponad stu lat jej polskiego i krakowskiego rozwoju skłania do namysłu nad tym, czego możemy nauczyć się z osiągnieć i błędów przeszłości. Historyczne spojrzenie daje szanse na uchwycenie miejsca, w jakim się znajdujemy jako punktu w czasie zawartego w dynamicznym procesie zmiany. O psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego możemy pomyśleć podobnie jak o rozwoju człowieka — jako o ustawicznych procesach nieuniknionych przekształceń, w których nowe wynika ze starego. Ostatnie kilkadziesiąt lat przyniosło też wiele zmian w zakresach kompetencji poszczególnych grup zawodowych, a także powstanie nowych grup profesjonalistów pracujących w obrębie szeroko rozumianej psychiatrii rozwojowej. Chcielibyśmy, aby spotkanie nasze stało się okazją do dialogu pomiędzy osobami z różnym wykształceniem, na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi i problemami behawioralnymi.

Ciemna liczba przestępstw to zdarzenia, które nie są objęte przez statystyki kryminalne. Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości najczęściej w tych sprawach milczą, choć skala zjawiska daje do myślenia. Przestępczość nieujawniona może być kilkukrotnie większa, niż wynika z oficjalnych danych. Zapraszamy na pierwszą w Polsce interdyscyplinarną konferencję poświęconą ciemnej liczbie przestępstw. W programie znajdą się pasjonujące zagadki kryminalne, nowe osiągnięcia naukowe, wykryte zbrodnie sprzed lat i wiele innych zagadnień, które przybliżą eksperci: kryminalistycy, prawnicy, genetycy sądowi, specjaliści medycyny sądowej, biegli z zakresu nauk sądowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych psychologią kliniczną, jako dziedziną badań i aplikacji do rozwiązywania problemów zdrowotnych na krajową konferencję, na której podzielimy się aktualnymi badaniami i doświadczeniami klinicznymi, a także podejmiemy dyskusję nad najbardziej interesującymi nas zagadnieniami. Instytut Psychologii UAM, Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej  wraz z Polskim Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów Psychologii z przyjemnością zapraszają do udziału w III Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej, która będzie okazją do refleksji nad aktualną tożsamością psychologii klinicznej w obliczu zmieniających się wyzwań.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej to próba określenia aktualnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w postępowaniu karnym przede wszystkim w obliczu nowych technik i metod badawczych oraz spojrzenie na psychopatologiczne aspekty przestępstwa. Ponadto celem Konferencji KRIMED jest stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami oraz prezentacji najciekawszych i najnowszych osiągnięć w kryminalistyce i medycynie sądowej oraz zwiększenie świadomości wśród studentów dotyczącej istotnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w edukacji, sądownictwie oraz ich umiejscowienia w procesie karnym.

Zamysłem Konferencji jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowe uwarunkowania procesów społecznych oraz identyfikacja czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe jak i źródła zagrożeń. Celem Konferencji jest próba uchwycenia i opisania zmian, napięć i dylematów dotyczących współczesnego społeczeństwa. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli kierunków społecznych i humanistycznych oraz osób zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

Jako organizatorzy obrad zapraszamy do szerokiej i multidyscyplinarnej dyskusji nad dorobkiem nauki o psychoterapii oraz praktyki psychoterapeutycznej przedstawicieli wszystkich dziedzin, które w jakikolwiek sposób są z nimi związane, a więc nie tylko naukowców, lecz także praktyków – lekarzy (zwłaszcza psychiatrów), nauczycieli (w tym także akademickich), terapeutów, wychowawców oraz specjalistów innych dziedzin. Liczymy bowiem na pojawienie się w tym zakresie wątków z możliwie wielu poziomów refleksji: przedmiotowego, (meta)teoretycznego, metodologicznego i metodycznego. Ze szczególną uwagą pragniemy przyjrzeć się formom, metodom i technikom psychoterapii dzieci.

W czasie dwóch poprzednich edycji konferencji odbyło się wiele interdyscyplinarnych dyskusji, przedstawiciele wielu dyscyplin badawczych wymieniali się doświadczeniami, rozmawiali o dobrych praktykach komunikacyjnych i dydaktycznych w Polsce i na świecie. Chcielibyśmy, aby w czasie konferencji była przestrzeń na dyskusję w trzech poniższych obszarach:

1) naukowo-badawczym – skupiającym naukowców podejmujących w swoich pracach problemy z zakresu komunikacji (medycznej, społecznej, językowej), a szczególnie te dotyczące porozumiewania się z pacjentem;

2) dydaktycznym – obejmującym wystąpienia doświadczonych dydaktyków, wprowadzających na polskich uczelniach medycznych nowoczesne standardy kształcenia kompetencji komunikacyjnych;

3) warsztatowo-szkoleniowym – skierowanym głównie do studentów, młodych pracowników opieki medycznej oraz wszystkich zainteresowanych osób, na co dzień pracujących z pacjentami i ich rodzinami.

Instytut Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na trzecią Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu: Egzystencjalne problemy człowieka współczesnego. Zainspirowani tematyką poprzednich konferencji skoncentrowaną na zagadnieniu transgresyjności człowieka dostrzegamy potrzebę kontynuacji podjętego wątku w kolejnym ogólnopolskim sympozjum naukowym zatytułowanym: Homo transgressivus w poszukiwaniu sensu istnienia. Od transgresji ku transcendencji..?

Play can be described as  time when we feel most alive. However,  play is not a luxury – it is a necessity for our physical, mental and social health. Mihaly Csikszentmihalyi describes play as a flow state that requires just the right balance of challenge and opportunity. If the game is too hard or too easy, it loses its sense of pleasure and fun. Maintaining a flow state in games requires that participants, regardless of their age or ability, feel challenged but not overwhelmed. Despite the power of play, somewhere at the beginning of  adulthood many of us stop playing. We exchange play for work and duties. But play can be stimulating at any age. It can be used for personal development and for professional development throughout life: in lifelong learning. There can be many lifelong benefits of play. Play connects us to others, fosters creativity, flexibility, and learning, it is an antidote to loneliness, isolation, anxiety, and depression, teaches us perseverance and makes us happy.

Konferencja służy wymianie doświadczeń w zakresie organizacji i sposobów prowadzenia skutecznej promocji zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Polsce. W trakcie konferencji zostaną przedstawione wyniki podłużnych badań przeprowadzonych w ramach projektu realizowanego w latach 2016-2018 w całym kraju. Wyniki badań i płynące z nich wnioski dotyczą podstaw prawnych profilaktyki, jej finansowania, administrowania działaniami profilaktycznymi, skutecznych modeli działań profilaktycznych, a także wspierania profilaktyki w ramach aktywizacji społeczno-kulturowego środowiska szkół. Swoje doświadczenia i wyniki badań przedstawią wybitni eksperci z zakresu zdrowia psychicznego i profilaktyki uzależnień, agresji i przemocy z Polski, USA i innych krajów.

Zapraszamy na konferencję naukową p.t. „Problemy etyczne w psychoterapii”, która odbędzie się 9 lutego 2019 roku w Krakowie, w godz. 10:30-18:00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UJ przy ul. Łazarza 16. Data konferencji nie jest przypadkowa – w tym dniu minie 10. rocznica śmierci Profesor Marii Orwid, Założycielki i Patronki naszej Fundacji. Główną ideą konferencji jest skupienie się na dylematach etycznych, pojawiających się w procesach psychoterapeutycznych i w relacji terapeutycznej.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku ma na celu integrację środowiska naukowego oraz stworzenie forum do dyskusji dla osób reprezentujących różne dziedziny nauki, takie jak: medycyna i nauki o zdrowiu, psychologia, pedagogika, ekonomia, prawo oraz ekologia, a zajmujące się tematyką zdrowia i chorób XXI wieku. Biorąc pod uwagę, iż choroby cywilizacyjne i społeczne wywierają piętno na każdej ze sfer życia ludzi dążymy do stworzenia panelu dyskusyjnego mającego na celu wymianę wiedzy, czego efektem mogłaby być wspólna walka z chorobami cywilizacyjnymi i społecznymi. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy zmieniające się problemy zdrowotne społeczeństwa. Coraz większe uprzemysłowienie, urbanizacja, degradacja środowiska oraz prowadzony tryb życia przez współczesnego człowieka wywołuje negatywne skutki dla życia i zdrowia, jakimi są choroby cywilizacyjne i społeczne – kluczowy problem naszych czasów. Według statystyk liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła ponad dwukrotnie. Do głównych przyczyn występowania chorób XXI wieku zalicza się: nieprawidłowe odżywianie, małą aktywność fizyczną, palenie papierosów oraz nadmierne tempo życia, co jest podłożem stanów nerwicowych i zaburzeń neurowegetatywnych. Do chorób cywilizacyjnych zaliczamy między innymi: choroby sercowo-naczyniowe, choroby układu oddechowego, otyłość, cukrzycę, problemy stomatologiczne, choroby nowotworowe, osteoporozę, choroby przewodu pokarmowego, alergie, problemy psychologiczne oraz choroby zakaźne. Choroby te stają się coraz większym problemem współczesnego społeczeństwa ze względu na wzrastającą częstość ich występowania, a także ich aspekty ekonomiczne, społeczne oraz prawne.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku ma na celu integrację środowiska naukowego oraz stworzenie forum do dyskusji dla osób reprezentujących różne dziedziny nauki, takie jak: medycyna i nauki o zdrowiu, psychologia, pedagogika, ekonomia, prawo oraz ekologia, a zajmujące się tematyką zdrowia i chorób XXI wieku. Biorąc pod uwagę, iż choroby cywilizacyjne i społeczne wywierają piętno na każdej ze sfer życia ludzi dążymy do stworzenia panelu dyskusyjnego mającego na celu wymianę wiedzy, czego efektem mogłaby być wspólna walka z chorobami cywilizacyjnymi i społecznymi. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy zmieniające się problemy zdrowotne społeczeństwa. Coraz większe uprzemysłowienie, urbanizacja, degradacja środowiska oraz prowadzony tryb życia przez współczesnego człowieka wywołuje negatywne skutki dla życia i zdrowia, jakimi są choroby cywilizacyjne i społeczne – kluczowy problem naszych czasów. Według statystyk liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła ponad dwukrotnie. Więcej informacji znajdą Państwo na stronach: www.chorobyxxi.pl oraz www.facebook.com/chorobyxxi

Psychoterapia zbudowana jest wokół dążenia klienta do zmiany. Po pewnym czasie spotkań z terapeutą klient w jakimś zakresie zaczyna inaczej czuć, myśleć i działać, inaczej doświadczać różnych dziejących się sytuacji i pewnych znaczących aspektów swojego życia. Zmiany te, jak sądził Rogers, realizują się w konkretnych chwilach, „moments of movement”, gdy w kliencie następuje jakiś wewnętrzny ruch, jakieś „przesunięcie do przodu”, według określenia Gendlina. Przed chwilą jeszcze klient opowiadał o czymś kolejny raz z tej samej, niosącej bezradność perspektywy i nagle pojawia się nowy element – uczucie, myśl, potrzeba. Rozpoczyna się proces wiodący do następnych ruchów wewnętrznych i następnych…Wiemy, jak facylitować proces zmiany, jak go uprawdopodabniać u klienta. Nie dysponujemy jednak algorytmiczną instrukcją, nie możemy powiedzieć, czy i kiedy zmiana na pewno zajdzie .Co więcej ,nie wiemy, co będzie efektem danego „przesunięcia do przodu”, choć ogólny kierunek rozwoju jest przewidywalny. Przyjrzyjmy się szczegółowo i z bliska cudowi momentu zmiany. Przekonajmy się, gdzie leży granica, za którą nasza wiedza się kończy, ustępując miejsca tajemnicy i spróbować tę granicę nieco przesunąć. Więcej informacji: https://www.pcewarsaw2019.eu/index.php

W  ramach hasła przewodniego konferencji zaprezentowane zostaną różne perspektywy teoretyczne oraz najnowsze wyniki badań w obszarze szeroko rozumianej  jakości życia współczesnego człowieka oraz wielorakich możliwości jej osiągania, zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie. Wychodząc naprzeciw najmłodszym naukowcom w ramach konferencji zorganizowana zostanie dodatkowa sesja, na której swoje osiągnięcia naukowe będą mogli zaprezentować studenci, reprezentujący ośrodki z całego kraju. Wszystkie bieżące informacje dotyczące Konferencji można znaleźć również na Facebooku

  • 28 Kolokwia Psychologiczne, czerwiec 2019, Gdańsk