DOSKONALENIE – KONFERENCJE I WYDARZENIA

Wrzesień 2018 — Luty 2019

Konferencja organizowana jest przez Ogólnopolską Sekcję Diagnozy Psychologicznej PTP oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.  W tym roku w całości poświęcona będzie problematyce dzieci i młodzieży. Konferencja adresowana  jest do psychologów praktyków, psychologów akademickich, zainteresowanych dyskutowaniem współczesnych problemów diagnostycznych ze środowiskiem psychologów praktyków, studentów psychologii, poszukujących aktualnej wiedzy z obszaru diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży, a także specjalistów nie-psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą, poszukujących użytecznej w praktyce wiedzy psychologicznej, przydatnej w pracy interdyscyplinarnych zespołów diagnostycznych.

Hasło nadchodzącej konferencji to „Ewolucja w wolnorynkowym panopticum”. Wiodącymi tematami obrad będą nie tylko rola, jaką w podejmowaniu decyzji ekonomicznych na współczesnych rynkach dóbr, usług i idei odgrywają czynniki o naturze biologicznej oraz kontekst aktualnych uwarunkowań ekonomiczno-kulturowych, ale przede wszystkim ich wzajemne powiązania.

Konferencja będzie poświęcona diagnozie i terapii w psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Chcielibyśmy wspólnie z uczestnikami rozważyć, w jaki sposób procesy diagnozy i terapii współistnieją ze sobą w różnych formach pracy psychologa.

Celem naukowym konferencji jest prezentacja rozważań teoretycznych oraz wyników badań empirycznych w zakresie szeroko rozumianej problematyki wartości w odniesieniu do odporności psychicznej, zdrowia i zmagania się z chorobą oraz niepełnosprawnością.

IV Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i Odporność Psychiczna jest okazją do wzajemnego inspirowania się i spotkań profesjonalistów z obszaru różnych dziedzin i dyscyplin, a głównie psychologii, medycyny, pedagogiki, filozofii oraz socjologii. Konferencja stanowi platformę integracji środowiska: kadry akademickiej i psychologów praktyków, doktorantów i studentów. Celem naukowym konferencji jest prezentacja rozważań teoretycznych oraz wyników badań empirycznych w zakresie szeroko rozumianej problematyki wartości w odniesieniu do odporności psychicznej, zdrowia i zmagania się z chorobą oraz niepełnosprawnością.

Serdecznie zapraszamy na XV Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej do Lublina. Odbędzie się on w dniach 21-23 września 2018 roku. Poprzedzi go Letnia Szkoła PSPS (19-20 września). Tak jak poprzednio, dziewięć lat temu, Zjazd organizują dwa partnerskie ośrodki: Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń badawczych, dotyczących pozytywnego funkcjonowania człowieka w głównych sferach jego aktywności, czyli w rodzinie, edukacji i pracy. Rodzina i praca to najważniejsze i wzajemnie zależne obszary życia człowieka. Praca stanowi o podstawach ekonomicznych, dobrobycie rodziny. Rodzina jest najważniejszym źródłem wsparcia dla człowieka, gwarantującym mu efektywne funkcjonowanie również w sferze zawodowej. W V-ej edycji konferencji, do rodziny i pracy, dołączona została edukacja. Obok koniecznego i popularnego obecnie kształcenia dorosłych na uwagę zasługuje również edukacja włączająca oraz dobrostan w szkole, który wymaga współdziałania rodzica, nauczyciela i ucznia. Do wymiany doświadczeń i wspólnej dyskusji zapraszamy badaczy, praktyków oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką konferencji.

Wiodącymi tematami teoretycznej psychologii narracyjnej  będą nadal zagadnienia związane z tożsamością, komunikowaniem się oraz z konstruowaniem rzeczywistości. Narracje konstytuują osobowości oraz otaczający nas świat. Warto zatem eksplorować i opisywać procesy doprowadzające do tego, że „życie jest opowieścią”. Jaką rolę pełnią w rozwoju człowieka? W jaki sposób „chłoniemy” narracyjne schematy, według których przebiegają procesy regulacji zachowania? Jak narracja leczy, jak uczy, jak kształtuje relacje?

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego ma zaszczyt zorganizować jubileuszową – dziesiątą – ogólnopolską konferencję naukową poświęconą szeroko pojętej problematyce jakości życia.

AASP 2018 will feature over 100 workshops, lectures, panels, and symposia, delivering continuing education on the latest techniques and practices in the field. Attend the largest annual sport psychology conference worldwide along with applied practitioners who work with pro and elite athletes, collegiate, high school, youth sport, tactical and non-sport performance populations. Network with important thought-leaders, researchers and graduate training program directors.

Uprzejmie informujemy o planowanej Konferencji Naukowej „Etyka, Medycyna, Prawo. Dylematy w stanach terminalnych”, która odbędzie się w dniach 12-13 października 2018 r. w Opolu.
Celem Konferencji będzie nie tylko rzetelna refleksja naukowa ale także debata nad zagadnieniem ujętym w temacie Konferencji. Tematyka wygłaszanych w ramach Konferencji referatów dotyczyć będzie problematyki osób które mogą być leczone jedynie objawowo a perspektywa ich śmierci jawi się jako nieunikniona. Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych i praktyków z zakresu medycyny, prawa, etyki i teologii a także wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem.

II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych poświęcona jest zagadnieniom ról płciowych oraz bliskich relacji międzyludzkich. Podejmuje ona problematykę ewolucji wzorców przeżywania kobiecości i męskości, a także sposobów tworzenia i funkcjonowania bliskich związków interpersonalnych, obecną stale w dyskusjach toczonych w wielu dyscyplinach nauki. Zainteresowania zagadnieniami tożsamości płciowej i relacji interpersonalnych w polskiej psychologii dowiodła liczna obecność przedstawicieli wiodących polskich ośrodków naukowych w I Ogólnopolskiej Konferencji Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, która odbywała się w roku 2016 w Katowicach, pod hasłem: „Kobiety – Mężczyźni – Romantyczne relacje”. Wydarzenie to stało się okazją do integracji środowiska badaczy i praktyków, dając sposobność do wielowymiarowej analizy nowych i tradycyjnych problemów związanych z realizacją ról płciowych i budowaniem relacji interpersonalnych.

Choć kojarzy się tytuł z polityką to nie o niej będzie tylko o psychoterapii. Jak to jest z tą władzą? Czy ona nas demoralizuje czy wynosi na piedestał? Kto i jak rządzi? A może rządzą nami emocje lub przyjęte w naszej pracy podejście teoretyczne? Może mamy poczucie całkowitej wolności? A może to tylko iluzja? Serdecznie zapraszamy na konferencję trzech sekcji psychoterapii tzw. Trójkonferencję: https://www.youtube.com/watch?v=9k6461AVlUc. Tym razem wiodącym tematem ma być władza w psychoterapii. Chcemy jej się przyjrzeć z kilku perspektyw: społeczno-kulturowej, indywidualnej, par i rodzin, pacjentów, psychoterapeuty. Poruszymy również temat władzy w superwizji.

Psychiatria i psychiatria wieku rozwojowego wymaga reform i zmian. Perspektywa ponad stu lat jej polskiego i krakowskiego rozwoju skłania do namysłu nad tym, czego możemy nauczyć się z osiągnieć i błędów przeszłości. Historyczne spojrzenie daje szanse na uchwycenie miejsca, w jakim się znajdujemy jako punktu w czasie zawartego w dynamicznym procesie zmiany. O psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego możemy pomyśleć podobnie jak o rozwoju człowieka — jako o ustawicznych procesach nieuniknionych przekształceń, w których nowe wynika ze starego. Ostatnie kilkadziesiąt lat przyniosło też wiele zmian w zakresach kompetencji poszczególnych grup zawodowych, a także powstanie nowych grup profesjonalistów pracujących w obrębie szeroko rozumianej psychiatrii rozwojowej. Chcielibyśmy, aby spotkanie nasze stało się okazją do dialogu pomiędzy osobami z różnym wykształceniem, na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi i problemami behawioralnymi.

Ciemna liczba przestępstw to zdarzenia, które nie są objęte przez statystyki kryminalne. Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości najczęściej w tych sprawach milczą, choć skala zjawiska daje do myślenia. Przestępczość nieujawniona może być kilkukrotnie większa, niż wynika z oficjalnych danych. Zapraszamy na pierwszą w Polsce interdyscyplinarną konferencję poświęconą ciemnej liczbie przestępstw. W programie znajdą się pasjonujące zagadki kryminalne, nowe osiągnięcia naukowe, wykryte zbrodnie sprzed lat i wiele innych zagadnień, które przybliżą eksperci: kryminalistycy, prawnicy, genetycy sądowi, specjaliści medycyny sądowej, biegli z zakresu nauk sądowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych psychologią kliniczną, jako dziedziną badań i aplikacji do rozwiązywania problemów zdrowotnych na krajową konferencję, na której podzielimy się aktualnymi badaniami i doświadczeniami klinicznymi, a także podejmiemy dyskusję nad najbardziej interesującymi nas zagadnieniami. Instytut Psychologii UAM, Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej  wraz z Polskim Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów Psychologii z przyjemnością zapraszają do udziału w III Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej, która będzie okazją do refleksji nad aktualną tożsamością psychologii klinicznej w obliczu zmieniających się wyzwań.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej to próba określenia aktualnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w postępowaniu karnym przede wszystkim w obliczu nowych technik i metod badawczych oraz spojrzenie na psychopatologiczne aspekty przestępstwa. Ponadto celem Konferencji KRIMED jest stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami oraz prezentacji najciekawszych i najnowszych osiągnięć w kryminalistyce i medycynie sądowej oraz zwiększenie świadomości wśród studentów dotyczącej istotnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w edukacji, sądownictwie oraz ich umiejscowienia w procesie karnym.

Zamysłem Konferencji jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowe uwarunkowania procesów społecznych oraz identyfikacja czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe jak i źródła zagrożeń. Celem Konferencji jest próba uchwycenia i opisania zmian, napięć i dylematów dotyczących współczesnego społeczeństwa. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli kierunków społecznych i humanistycznych oraz osób zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

Jako organizatorzy obrad zapraszamy do szerokiej i multidyscyplinarnej dyskusji nad dorobkiem nauki o psychoterapii oraz praktyki psychoterapeutycznej przedstawicieli wszystkich dziedzin, które w jakikolwiek sposób są z nimi związane, a więc nie tylko naukowców, lecz także praktyków – lekarzy (zwłaszcza psychiatrów), nauczycieli (w tym także akademickich), terapeutów, wychowawców oraz specjalistów innych dziedzin. Liczymy bowiem na pojawienie się w tym zakresie wątków z możliwie wielu poziomów refleksji: przedmiotowego, (meta)teoretycznego, metodologicznego i metodycznego. Ze szczególną uwagą pragniemy przyjrzeć się formom, metodom i technikom psychoterapii dzieci.

W czasie dwóch poprzednich edycji konferencji odbyło się wiele interdyscyplinarnych dyskusji, przedstawiciele wielu dyscyplin badawczych wymieniali się doświadczeniami, rozmawiali o dobrych praktykach komunikacyjnych i dydaktycznych w Polsce i na świecie. Chcielibyśmy, aby w czasie konferencji była przestrzeń na dyskusję w trzech poniższych obszarach:

1) naukowo-badawczym – skupiającym naukowców podejmujących w swoich pracach problemy z zakresu komunikacji (medycznej, społecznej, językowej), a szczególnie te dotyczące porozumiewania się z pacjentem;

2) dydaktycznym – obejmującym wystąpienia doświadczonych dydaktyków, wprowadzających na polskich uczelniach medycznych nowoczesne standardy kształcenia kompetencji komunikacyjnych;

3) warsztatowo-szkoleniowym – skierowanym głównie do studentów, młodych pracowników opieki medycznej oraz wszystkich zainteresowanych osób, na co dzień pracujących z pacjentami i ich rodzinami.

Play can be described as  time when we feel most alive. However,  play is not a luxury – it is a necessity for our physical, mental and social health. Mihaly Csikszentmihalyi describes play as a flow state that requires just the right balance of challenge and opportunity. If the game is too hard or too easy, it loses its sense of pleasure and fun. Maintaining a flow state in games requires that participants, regardless of their age or ability, feel challenged but not overwhelmed. Despite the power of play, somewhere at the beginning of  adulthood many of us stop playing. We exchange play for work and duties. But play can be stimulating at any age. It can be used for personal development and for professional development throughout life: in lifelong learning. There can be many lifelong benefits of play. Play connects us to others, fosters creativity, flexibility, and learning, it is an antidote to loneliness, isolation, anxiety, and depression, teaches us perseverance and makes us happy.

III Konferencja Naukowa „Ofiary Przemocy Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne”, 6 grudnia, Lublin

Celem Konferencji jest interdyscyplinarna analiza sytuacji osób pokrzywdzonych w Polsce, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz przysługujących im praw.  Dlatego zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów życia społecznego i dziedzin naukowych do włączenia się w dyskusję na temat sposobów udzielania pomocy osobom doznającym przemocy. Zapraszamy do nas pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, administracji publicznej, przedsiębiorców, prawników, ojców, matki i dorosłe dzieci, sąsiadów, zachęcając do wymiany doświadczeń. Z uwagi na szeroki zakres problemów związanych z przemocą nie stwarzamy ograniczeń związanych z sekcjami tematycznymi. O przemocy można bowiem mówić w różnych wymiarach – dotyczy ona osób ze wszystkich środowisk. Będziemy cenili innowacyjne podejście do problemu i dopiero na podstawie Państwa zgłoszeń utworzymy sekcje, w obrębie których będziemy poruszać ważne dla Was kwestie. Liczymy, że prowadzone debaty staną się przyczynkiem do dalszej współpracy na rzecz wsparcia osób doznających przemocy.

Zapraszamy na konferencję naukową p.t. „Problemy etyczne w psychoterapii”, która odbędzie się 9 lutego 2019 roku w Krakowie, w godz. 10:30-18:00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UJ przy ul. Łazarza 16. Data konferencji nie jest przypadkowa – w tym dniu minie 10. rocznica śmierci Profesor Marii Orwid, Założycielki i Patronki naszej Fundacji. Główną ideą konferencji jest skupienie się na dylematach etycznych, pojawiających się w procesach psychoterapeutycznych i w relacji terapeutycznej.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku ma na celu integrację środowiska naukowego oraz stworzenie forum do dyskusji dla osób reprezentujących różne dziedziny nauki, takie jak: medycyna i nauki o zdrowiu, psychologia, pedagogika, ekonomia, prawo oraz ekologia, a zajmujące się tematyką zdrowia i chorób XXI wieku. Biorąc pod uwagę, iż choroby cywilizacyjne i społeczne wywierają piętno na każdej ze sfer życia ludzi dążymy do stworzenia panelu dyskusyjnego mającego na celu wymianę wiedzy, czego efektem mogłaby być wspólna walka z chorobami cywilizacyjnymi i społecznymi. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy zmieniające się problemy zdrowotne społeczeństwa. Coraz większe uprzemysłowienie, urbanizacja, degradacja środowiska oraz prowadzony tryb życia przez współczesnego człowieka wywołuje negatywne skutki dla życia i zdrowia, jakimi są choroby cywilizacyjne i społeczne – kluczowy problem naszych czasów. Według statystyk liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła ponad dwukrotnie. Do głównych przyczyn występowania chorób XXI wieku zalicza się: nieprawidłowe odżywianie, małą aktywność fizyczną, palenie papierosów oraz nadmierne tempo życia, co jest podłożem stanów nerwicowych i zaburzeń neurowegetatywnych. Do chorób cywilizacyjnych zaliczamy między innymi: choroby sercowo-naczyniowe, choroby układu oddechowego, otyłość, cukrzycę, problemy stomatologiczne, choroby nowotworowe, osteoporozę, choroby przewodu pokarmowego, alergie, problemy psychologiczne oraz choroby zakaźne. Choroby te stają się coraz większym problemem współczesnego społeczeństwa ze względu na wzrastającą częstość ich występowania, a także ich aspekty ekonomiczne, społeczne oraz prawne.