DOSKONALENIE – KONFERENCJE I WYDARZENIA

LIPIEC— LISTOPAD  2018

Podczas Konferencji będą mieli Państwo niepowtarzalną okazję wysłuchania wystąpień wybitnych prelegentów – badaczy, twórców i praktyków psychoterapii. Pierwszy raz w Polsce będziemy gościć w jednym miejscu tak znakomitych przedstawicieli psychoterapii z całego świata: Nancy McWilliams, Zofia Milska-Wrzosińska, Robert Neborsky, Irena Namysłowska, Jonathan Shedler, Bogdan de Barbaro, Michael Garrett, Katarzyna Schier, Patricia Coughlin, Wojciech Eichelberger, Michael Randolph, Krystyna Drat-Ruszczak, Mario Mikulincer, Maciej Pilecki, Leanne Campbell, Cezary Żechowski, Rafał Bornus i inni. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.40lps.pl. 5% rabatu dla członków WOT PTP.

Konferencja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz, Instytut Analizy Grupowej Rasztów,  Ośrodek Psychoterapii PSYCHE PLUS oraz Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tegoroczna edycja konferencji nosi tytuł „Lęk, frustracja, fascynacja. Leczenie psychozy z perspektywy pacjenta, psychoterapeuty i instytucji”. W tym roku prelegentami będą: Brian Martindale, brytyjski psychiatra, psychoanalityk, superwizor, były prezes ISPS i członek założyciel Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP) oraz Katarzyna Wrzesień, specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, specjalista terapii środowiskowej, analityk grupowy i superwizor IAG Rasztów. Ze szczegółami programu, harmonogramem oraz informacjami nt zapisów, w tym wysokości opłaty konferencyjnej, będą Państwo mogli zapoznać się na stronie: http://psycheplus.pl/szkolenia/konferencja-2018.html

Since 1980, SRIP has organized an annual international scientific meeting to: exchange research findings; develop research interests; develop research networks and engage with clinical and academic partners. SRIP awards bursaries to enable academic students and NHS staff to attend the conference. SRIP also awards prizes to junior and esteemed researchers (clinical and academic) in recognition of their work.

Konferencja organizowana jest przez Ogólnopolską Sekcję Diagnozy Psychologicznej PTP oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.  W tym roku w całości poświęcona będzie problematyce dzieci i młodzieży. Konferencja adresowana  jest do psychologów praktyków, psychologów akademickich, zainteresowanych dyskutowaniem współczesnych problemów diagnostycznych ze środowiskiem psychologów praktyków, studentów psychologii, poszukujących aktualnej wiedzy z obszaru diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży, a także specjalistów nie-psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą, poszukujących użytecznej w praktyce wiedzy psychologicznej, przydatnej w pracy interdyscyplinarnych zespołów diagnostycznych. Link: http://www.acpir.swps.pl/index.php/strefa-psychologa/262-diagniza-w-praktyce

Hasło nadchodzącej konferencji to „Ewolucja w wolnorynkowym panopticum”. Wiodącymi tematami obrad będą nie tylko rola, jaką w podejmowaniu decyzji ekonomicznych na współczesnych rynkach dóbr, usług i idei odgrywają czynniki o naturze biologicznej oraz kontekst aktualnych uwarunkowań ekonomiczno-kulturowych, ale przede wszystkim ich wzajemne powiązania.

Konferencja będzie poświęcona diagnozie i terapii w psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Chcielibyśmy wspólnie z uczestnikami rozważyć, w jaki sposób procesy diagnozy i terapii współistnieją ze sobą w różnych formach pracy psychologa.

Celem naukowym konferencji jest prezentacja rozważań teoretycznych oraz wyników badań empirycznych w zakresie szeroko rozumianej problematyki wartości w odniesieniu do odporności psychicznej, zdrowia i zmagania się z chorobą oraz niepełnosprawnością.

IV Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i Odporność Psychiczna jest okazją do wzajemnego inspirowania się i spotkań profesjonalistów z obszaru różnych dziedzin i dyscyplin, a głównie psychologii, medycyny, pedagogiki, filozofii oraz socjologii. Konferencja stanowi platformę integracji środowiska: kadry akademickiej i psychologów praktyków, doktorantów i studentów. Celem naukowym konferencji jest prezentacja rozważań teoretycznych oraz wyników badań empirycznych w zakresie szeroko rozumianej problematyki wartości w odniesieniu do odporności psychicznej, zdrowia i zmagania się z chorobą oraz niepełnosprawnością.

Serdecznie zapraszamy na XV Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej do Lublina. Odbędzie się on w dniach 21-23 września 2018 roku. Poprzedzi go Letnia Szkoła PSPS (19-20 września). Tak jak poprzednio, dziewięć lat temu, Zjazd organizują dwa partnerskie ośrodki: Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń badawczych, dotyczących pozytywnego funkcjonowania człowieka w głównych sferach jego aktywności, czyli w rodzinie, edukacji i pracy. Rodzina i praca to najważniejsze i wzajemnie zależne obszary życia człowieka. Praca stanowi o podstawach ekonomicznych, dobrobycie rodziny. Rodzina jest najważniejszym źródłem wsparcia dla człowieka, gwarantującym mu efektywne funkcjonowanie również w sferze zawodowej. W V-ej edycji konferencji, do rodziny i pracy, dołączona została edukacja. Obok koniecznego i popularnego obecnie kształcenia dorosłych na uwagę zasługuje również edukacja włączająca oraz dobrostan w szkole, który wymaga współdziałania rodzica, nauczyciela i ucznia. Do wymiany doświadczeń i wspólnej dyskusji zapraszamy badaczy, praktyków oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką konferencji.

Wiodącymi tematami teoretycznej psychologii narracyjnej  będą nadal zagadnienia związane z tożsamością, komunikowaniem się oraz z konstruowaniem rzeczywistości. Narracje konstytuują osobowości oraz otaczający nas świat. Warto zatem eksplorować i opisywać procesy doprowadzające do tego, że „życie jest opowieścią”. Jaką rolę pełnią w rozwoju człowieka? W jaki sposób „chłoniemy” narracyjne schematy, według których przebiegają procesy regulacji zachowania? Jak narracja leczy, jak uczy, jak kształtuje relacje?

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego ma zaszczyt zorganizować jubileuszową – dziesiątą – ogólnopolską konferencję naukową poświęconą szeroko pojętej problematyce jakości życia.

AASP 2018 will feature over 100 workshops, lectures, panels, and symposia, delivering continuing education on the latest techniques and practices in the field. Attend the largest annual sport psychology conference worldwide along with applied practitioners who work with pro and elite athletes, collegiate, high school, youth sport, tactical and non-sport performance populations. Network with important thought-leaders, researchers and graduate training program directors.

Uprzejmie informujemy o planowanej Konferencji Naukowej „Etyka, Medycyna, Prawo. Dylematy w stanach terminalnych”, która odbędzie się w dniach 12-13 października 2018 r. w Opolu.
Celem Konferencji będzie nie tylko rzetelna refleksja naukowa ale także debata nad zagadnieniem ujętym w temacie Konferencji. Tematyka wygłaszanych w ramach Konferencji referatów dotyczyć będzie problematyki osób które mogą być leczone jedynie objawowo a perspektywa ich śmierci jawi się jako nieunikniona. Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych i praktyków z zakresu medycyny, prawa, etyki i teologii a także wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem.

II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych poświęcona jest zagadnieniom ról płciowych oraz bliskich relacji międzyludzkich. Podejmuje ona problematykę ewolucji wzorców przeżywania kobiecości i męskości, a także sposobów tworzenia i funkcjonowania bliskich związków interpersonalnych, obecną stale w dyskusjach toczonych w wielu dyscyplinach nauki.  Zainteresowania zagadnieniami tożsamości płciowej i relacji interpersonalnych w polskiej psychologii dowiodła liczna obecność przedstawicieli wiodących polskich ośrodków naukowych w I Ogólnopolskiej Konferencji Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, która odbywała się w roku 2016 w Katowicach, pod hasłem: „Kobiety – Mężczyźni – Romantyczne relacje”. Wydarzenie to stało się okazją do integracji środowiska badaczy i praktyków, dając sposobność do wielowymiarowej analizy nowych i tradycyjnych problemów związanych z realizacją ról płciowych i budowaniem relacji interpersonalnych.

Choć kojarzy się tytuł z polityką to nie o niej będzie tylko o psychoterapii. Jak to jest z tą władzą? Czy ona nas demoralizuje czy wynosi na piedestał? Kto i jak rządzi? A może rządzą nami emocje lub przyjęte w naszej pracy podejście teoretyczne? Może mamy poczucie całkowitej wolności? A może to tylko iluzja? Serdecznie zapraszamy na konferencję trzech sekcji psychoterapii tzw. Trójkonferencję- https://www.youtube.com/watch?v=9k6461AVlUc. Tym razem wiodącym tematem ma być władza w psychoterapii. Chcemy jej się przyjrzeć z kilku perspektyw: społeczno-kulturowej, indywidualnej, par i rodzin, pacjentów, psychoterapeuty. Poruszymy również temat władzy w superwizji. Zapisy: na stronie www.trojkonferencja2018.pl

Zapoczątkowany w roku 2004 – cykl spotkań naukowych poświęcony ważnym i aktualnym problemom pedagogicznym, zarówno w aspekcie teoretyczno-empirycznym, jak i praktycznym, będzie ponownie okazją do wielopłaszczyznowej wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków akademickich i praktykami zajmującymi się edukacją, wychowaniem oraz kulturą w szerokim tego słowa znaczeniu.

Ciemna liczba przestępstw to zdarzenia, które nie są objęte przez statystyki kryminalne. Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości najczęściej w tych sprawach milczą, choć skala zjawiska daje do myślenia. Przestępczość nieujawniona może być kilkukrotnie większa, niż wynika z oficjalnych danych. Zapraszamy na pierwszą w Polsce interdyscyplinarną konferencję poświęconą ciemnej liczbie przestępstw. W programie znajdą się pasjonujące zagadki kryminalne, nowe osiągnięcia naukowe, wykryte zbrodnie sprzed lat i wiele innych zagadnień, które przybliżą eksperci: kryminalistycy, prawnicy, genetycy sądowi, specjaliści medycyny sądowej, biegli z zakresu nauk sądowych.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej to próba określenia aktualnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w postępowaniu karnym przede wszystkim w obliczu nowych technik i metod badawczych oraz spojrzenie na psychopatologiczne aspekty przestępstwa. Ponadto celem Konferencji KRIMED jest stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami oraz prezentacji najciekawszych i najnowszych osiągnięć w kryminalistyce i medycynie sądowej oraz zwiększenie świadomości wśród studentów dotyczącej istotnej roli medycyny sądowej i kryminalistyki w edukacji, sądownictwie oraz ich umiejscowienia w procesie karnym.

Zamysłem Konferencji jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowe uwarunkowania procesów społecznych oraz identyfikacja czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe jak i źródła zagrożeń. Celem Konferencji jest próba uchwycenia i opisania zmian, napięć i dylematów dotyczących współczesnego społeczeństwa. Dynamiczny rozwój społeczeństwa powoduje wzajemne przenikanie się wielu dziedzin nauki. Zjawiska globalne wpływają na lokalne życie społeczne i relacje międzyludzkie. Wzrasta świadomość narastających powiązań i zależności, nasilając potrzebę znalezienia sposobów ich zrozumienia, przewidywania i kontrolowania. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli kierunków społecznych i humanistycznych oraz osób zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

Jako organizatorzy obrad zapraszamy do szerokiej i multidyscyplinarnej dyskusji nad dorobkiem nauki o psychoterapii oraz praktyki psychoterapeutycznej przedstawicieli wszystkich dziedzin, które w jakikolwiek sposób są z nimi związane, a więc nie tylko naukowców, lecz także praktyków – lekarzy (zwłaszcza psychiatrów), nauczycieli (w tym także akademickich), terapeutów, wychowawców oraz specjalistów innych dziedzin. Liczymy bowiem na pojawienie się w tym zakresie wątków z możliwie wielu poziomów refleksji: przedmiotowego, (meta)teoretycznego, metodologicznego i metodycznego. Ze szczególną uwagą pragniemy przyjrzeć się formom, metodom i technikom psychoterapii dzieci. Na stronie  internetowej naszej uczelni http://weinoe.us.edu.pl/miedzynarodowa-konferncja-naukowa-psychoterapia-sztuka-czy-technologia pojawiać się będą stopniowo kolejne informacje.